اعضای کمیته اجرایی

مهندس بهنام گلی : دبیر اجرایی کنگره

مهندس بابک دیندار صفا : نایب دبیر اجرایی کنگره

خانم مهندس مریم ستوده : مسئول هماهنگي کمیته علمي کنگره

مهندس سید جلال میر محمدی : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس رسول صبردوست : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس سجاد امان پور : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس آیدین تبریزی : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس سعید ابراهیمی : عضو کمیته اجرایی کنگره

خانم دکتر بهاره کبیری : عضو کمیته اجرایی کنگره

خانم مهندس آرزو اسد نسب: عضو کمیته اجرایی کنگره