نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

- درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنگره

- درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنگره

- چاپ رایگان تمامی مقالات برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنگره بدون نیاز به داوری مجدد

- نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران

- نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

- نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)

- نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

- نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایر نهادهای بین المللی معتبر