اخذ مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری


با توجه به اینکه برگزاری کنفرانس های بین المللی بدون مجوز وزازت علوم فاقد اعتبار علمی می باشد و دانشگاه نمره پژوهشی برای دانشجویان در نظر نمی گیرند لذا موسسه آموزش عالی میزان با مشارکت مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی پس از طی مراحل مربوطه ، موفق به احذ مجوز برگزاری کنگره از طرف وزارت علوم ، تحقیقات  فناوری گردیدند.

بدینوسیله گواهینامه های کنگره بین المللی با شماره مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر خواهد شد و دارای اعتبار علمی و نمره پژوهشی می باشند.